Бүртгэл хөтлөх журам: Файл татах

Ерөнхий гэрээ байгуулах журам: Файл татах

Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар: Файл татах

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам: Файл татах

Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал: Файл татах

Тендертийн үнэлгээний заавар: Файл татах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам: Файл татах

Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг: Файл татах

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам: Файл татах

Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах: Файл татах 

Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам: Файл татах