Үйлчилгээний нөхцөл

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

1. Ерөнхий заалт

 1. www.mongolpost.mn нь Монгол Шуудан ХК-ийн албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү нөхцөл, журам нь уг вэбсайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт болон захиалга хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсаны үндсэн дээр хэрэгжинэ.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийн хэрэгжилтэнд Монгол Шуудан ХК /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.

2. Вэб сайт ба түүний үйл ажиллагаа

 1. www.mongolpost.mn худалдааны тэмдэгтүүд нь Монгол Шуудан ХК-ийн өмч бөгөөд энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад зүйлд ашиглахыг хориглоно.
 2. Вэбсайтын мэдээ, үнийн шинэчлэл, урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний мэдээлэл зэрэг нь бусад салбарууд дахь мэдээллээс зөрүүтэй байгаа тохиолдолд бусад салбаруудын мэдээллийг үнэн зөвд тооцно.
 3. Хэрэглэгч вэбсайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ бараа борлуулах хүсэлт, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.

3. Вэбсайтын хэрэглэгч ба гишүүнчлэл

 1. Вэбсайт нь гишүүнчлэлтэй байна. Вэбээр үйлчлүүлэх буюу худалдан авалт болон захиалга хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэбийн гишүүн байх ёстой.
 2. Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна
 3. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 4. Нэг хэрэглэгч нэг л и-мэйл хаягаар гишүүн болох эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр гишүүнчлэлд ашиглагдахгүй.
 5. Шинээр бүртгүүлж вэбийн гишүүн болмогц тухайн хэрэглэгчид аккаунт үүснэ. Аккаунтад  худалдан авалтын түүх, өөрийн мэдээлэл, хүргэлтийн хаяг зэрэг багтана.
 6. Системд бүртгүүлсэн хэрэглэгчид өөрийн бүртгэлийг өөрчлөх эрхтэй. Хэрэглэгч өөрийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллүүд болон нууц үгээ алдахаас сэргийлж, бусдад дамжуулахгүй байхыг анхаарна уу. Бусдад алдсанаас үүсэх аливаа асуудлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.

4. Нууцлалын бодлого

Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.

Энэхүү нууцлалын бодлого нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна.

Мэдээлэл цуглуулах

Mongolpost.mn веб сайт болон мобайл аппликейшнээр холбогдон бүртгүүлсэн хэрэглэгчээс дараах хувийн мэдээллүүдийг авна. (зөвхөн эдгээр мэдээллүүдээр хязгаарлагдахгүй байж болно).

Үүнд:

 • Цахим шуудангийн хаяг;
 • Овог нэр;
 • Утасны дугаар
 • Дэлгэрэнгүй гэрийн хаяг
 • Бусад

Бусад :

 • Сошиал хаягууд
 • Ибаримтын иргэний код
 • Хүйс

Мэдээлэл ашиглалт

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглана.

 • Хэрэглэгчид урамшуулал үзүүлэх
 • Хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд хариу өгөх
 • Үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ цаашид тасралтгүй сайжруулах
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэвийн үзүүлэх
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчийг халамжлах болон сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

Мэдээллийг дамжуулах

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл бүтээгдэхүүний цаашдын үйл ажиллагааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул бид энэхүү мэдээллийг зөвхөн байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд гуравдагч этгээдэд ашиг олох зорилгоор задруулахгүй, зарж борлуулахгүй.

Хуулийн шаардлага

Дараах тохиолдолд бид таны мэдээллийг хуульд заасны дагуу бусдад дамжуулан өгөх боломжтой байна. Үүнд:

 • Үйлчилгээтэй холбоотой зөрчил гарахыг таслан зогсоох зорилгоор
 • Үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой ямар нэгэн алдаа саатлыг зогсоох зорилгоор
 • Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын албан шаардлага, хүсэлтээр

5. Онлайн захиалга

 1. www.mongolpost.mn вэбсайт интернетээр дамжуулан Монгол Шуудан компанийн үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон хамтран ажилладаг хэвлэлийн компаниудын хэвлэлийг захиалах боломжтой.
 2. Таны захиалга үүссэнээс хойш 48 цаг хадгалагдана.
 3. Таны илгээмж тогтсон хуваарийн дагуу хяналтын хугацаандаа гардуулагдана.
 4. Ням гараг болон бүх нийтийн амралтын өдөр хийгдсэн захиалга нь  дараагийн ажлын өдрийн захиалгад орно.
 5. Ажлын өдрийн 06:00-13:00 цагийн хооронд өгсөн захиалгыг тухайн өдөрт багтаан очиж авна. Харин 13:00 – 05:59 цагийн хооронд өгсөн захиалга нь  маргааш очиж авах захиалганд орно.
 6. Шуудангийн журмаар хориглосон бэлэн мөнгө, түргэн муудах, хөлдөх, ердийн тээврийн үед хагарах болон түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох зүйлсийг тээвэрлэхгүйг анхаарна уу. Хэрэв дээрх төрлийн барааг илгээснээс үүдэн учирсан хохирлыг Монгол Шуудан ХК хариуцахгүй болно.

6. Хохирол барагдуулах журам

Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.

Энэхүү нууцлалын бодлого нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна.

Мэдээлэл цуглуулах

Mongolpost.mn веб сайт болон мобайл аппликейшнээр холбогдон бүртгүүлсэн хэрэглэгчээс дараах хувийн мэдээллүүдийг авна. (зөвхөн эдгээр мэдээллүүдээр хязгаарлагдахгүй байж болно).

Үүнд:

 • 1 цахим шуудангийн хаяг;
 • 2 овог нэр;
 • 3 утасны дугаар
 • 4 дэлгэрэнгүй гэрийн хаяг
 • 5 бусад

Бусад :

 • Сошиал хаягууд
 • Ибаримтын иргэний код
 • Хүйс

Мэдээлэл ашиглалт

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглана.

 • Хэрэглэгчид урамшуулал үзүүлэх
 • Хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд хариу өгөх;
 • Үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ цаашид тасралтгүй сайжруулах;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэвийн үзүүлэх;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх;
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчийг халамжлах болон сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

Мэдээллийг дамжуулах

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл бүтээгдэхүүний цаашдын үйл ажиллагааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул бид энэхүү мэдээллийг зөвхөн байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд гуравдагч этгээдэд ашиг олох зорилгоор задруулахгүй, зарж борлуулахгүй.

Хуулийн шаардлага

Дараах тохиолдолд бид таны мэдээллийг хуульд заасны дагуу бусдад дамжуулан өгөх боломжтой байна. Үүнд:

 • Үйлчилгээтэй холбоотой зөрчил гарахыг таслан зогсоох зорилгоор
 • Үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой ямар нэгэн алдаа саатлыг зогсоох зорилгоор
 • Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын албан шаардлага, хүсэлтээр

7. Даатгалын журам

Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.

Энэхүү нууцлалын бодлого нь холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна.

Мэдээлэл цуглуулах

Mongolpost.mn веб сайт болон мобайл аппликейшнээр холбогдон бүртгүүлсэн хэрэглэгчээс дараах хувийн мэдээллүүдийг авна. (зөвхөн эдгээр мэдээллүүдээр хязгаарлагдахгүй байж болно).

Үүнд:

 • 1 цахим шуудангийн хаяг;
 • 2 овог нэр;
 • 3 утасны дугаар
 • 4 дэлгэрэнгүй гэрийн хаяг
 • 5 бусад

Бусад :

 • Сошиал хаягууд
 • Ибаримтын иргэний код
 • Хүйс

Мэдээлэл ашиглалт

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглана.

 • Хэрэглэгчид урамшуулал үзүүлэх
 • Хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд хариу өгөх;
 • Үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ цаашид тасралтгүй сайжруулах;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэвийн үзүүлэх;
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх;
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчийг халамжлах болон сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх.

Мэдээллийг дамжуулах

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл бүтээгдэхүүний цаашдын үйл ажиллагааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой тул бид энэхүү мэдээллийг зөвхөн байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд гуравдагч этгээдэд ашиг олох зорилгоор задруулахгүй, зарж борлуулахгүй.

Хуулийн шаардлага

Дараах тохиолдолд бид таны мэдээллийг хуульд заасны дагуу бусдад дамжуулан өгөх боломжтой байна. Үүнд:

 • Үйлчилгээтэй холбоотой зөрчил гарахыг таслан зогсоох зорилгоор
 • Үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой ямар нэгэн алдаа саатлыг зогсоох зорилгоор
 • Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын албан шаардлага, хүсэлтээр

8. Үнэ, төлбөр тооцоо

 • Улс хоорондын шуудангийн үйчилгээний үнэ нь тооцох нэгж өөрчлөгдөх тутамд тогтмол шинэчлэгдэж байна.
 • Та үйлчилгээний төлбөрийг банкны карт болон QPay ашиглан төлөх боломжтой
 • Илгээмжээ Салбар дээр өөрөө хүргэх бол төлбөрийг үйлчлүүлж буй салбартаа төлнө.

9. Бусад заалт

 1. Худалдан авагчийн мэдээлэл болон төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулга гарвал вэб оператор хэрэглэгчийн утас эсвэл e-майл рүү холбогдож лавлагаа хийж болно.
 2. Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг вэбсайтын үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.
 3. Хэрэглэгч санал хүсэлт, асуулт, лавлагааг и-мэйл болон чат ашиглан мөн 1800-1613 утсаар оператортой холбогдон хийж болно.

10. Хариуцлага

Гэнэтийн, урьдчилан тооцоолох боломжгүй нөхцөл байдал болон давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас шалтгаалж шуудангийн үйлчилгээ саатаж болзошгүй бөгөөд энэ тохиолдолд хэрэглэгчийн эрх ашгийг нэн түрүүнд хамгаалахаар бүхий л боломжит арга замаар үйлчилгээг үргэлжлүүлэх талаар ажиллана.