Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц /2019-2020 он/
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар компанийн нийт хувьцааны 66 хувийг Төрийн өмч, 30.94 хувийг Ард Санхүүгийн Нэгдэл ба түүний хамаарал бүхий этгээд, 3.06 хувийг бусад хувьцаа эзэмшигчид эзэмшиж байна.
2019 он
2020 он
Төрийн өмч
66%
66%
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ба түүний хамаарал бүхий этгээд
26.99%
30.94%
Бусад
7.01%
3.06%

2019

  • Төрийн өмч
  • Ард Санхүүгийн Нэгдэл ба түүний хамаарал бүхий этгээд
  • Бусад

2020

  • Төрийн өмч
  • Ард Санхүүгийн Нэгдэл ба түүний хамаарал бүхий этгээд
  • Бусад